Czym jest agencja celna? Dostępne usługi i koszty obsługi celnej.

Prowadzenie biznesu związanego z importem lub eksportem towarów poza UE wiąże się z koniecznością dokonywania zgłoszeń celnych. W większych firmach, które często wysyłają lub sprowadzają produkty z państw trzecich zwykle zatrudniani są w tym celu odpowiedni specjaliści. Jednakże w przypadku firm, w których skala tego rodzaju działalności jest mniejsza, takie rozwiązanie staje się nieopłacalne. W takiej sytuacji najlepiej skorzystać z usług wyspecjalizowanego podmiotu jakim jest agencja celna.

Agencja celna to mówiąc krótko firma będąca „pośrednikiem” między przedsiębiorcami handlującymi z krajami spoza UE, a Urzędem Celno Skarbowym. Agenci celni posiadają odpowiednie uprawnienia i niezbędną wiedzę nt. przepisów celnych. Ponadto mają dostęp do specjalistycznego oprogramowanie do przygotowywania i dokonywania zgłoszeń celnych. W zamian za swoje usługi agencja celna pobiera oczywiście opłaty zgodnie z ustalonym przez siebie cennikiem. Z tego artykułu dowiesz się jakiego rzędu mogą to być kwoty, w zależności od tego jakich usług potrzebujesz.

Upoważnienie dla agencji celnej

Jeśli planujesz swój pierwszy import lub eksport, to tak naprawdę skontaktować się z agencją celną powinieneś nieco wcześniej niż w chwili przywozu lub wywozu towaru. Wynika to z tego, że współpraca z agencją wymaga spełnienia pewnych wstępnych formalności. Chodzi o podpisanie stosownych dokumentów – zlecenia oraz przede wszystkim upoważnienia. Wzór upoważnienia i ewentualne inne dokumenty wymagane przy rozpoczęciu współpracy otrzymasz od wybranego przez siebie biura.

Agencja celna może występować w charakterze przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego. Upoważnienia pośredniego używa się przede wszystkim w przypadku tzw. procedury uproszczonej. W pozostałych sytuacjach z reguły podpisuje się upoważnienie bezpośrednie. Oznacza to, że agencja celna działa wtedy w imieniu i na rzecz mocodawcy.

Natomiast jeśli chodzi o termin ważności upoważnienia, do wyboru mamy zwykle stałe, terminowe lub jednorazowe. Najwygodniej podpisać upoważnienie stałe i to nawet jeśli w danym momencie nie planujemy kolejnych odpraw. Tak naprawdę to do niczego nie zobowiązuje, a pozwala uniknąć powtórnego załatwiania dokumentów np. w przypadku niespodziewanego zamówienia i nagłej potrzeby odprawy. Bywa to problematyczne zwłaszcza gdy w firmie osoby uprawnione do reprezentowania i podpisywania tego rodzaju dokumentów (np. prezes, właściciel) bywają niedostępne. W niczym nie przeszkadza też upoważnienie więcej niż jednej agencji.

Upoważnienia składane agencjom celnym muszą być dodatkowo przez nie rejestrowane elektronicznie. Odbywa się to poprzez usługę e-klient na portalu PUESC. Wiąże się to z oczekiwaniem na zarejestrowanie wniosku i dlatego może negatywnie wpłynąć na przebieg odprawy. O ile za rejestrację reprezentacji w PUESC agencja celna nie pobiera opłat, to samo złożenie wniosku wiąże się z dokonaniem opłaty skarbowej od udzielonego upoważnienia (17 zł).

Więcej na temat przedstawicielstwa celnego

Usługi agencji celnej

Koszty usług agencji celnych związane z importem towaru z zagranicy lub jego wywozem zależą od wielu czynników. Na cenę, ale również na czas trwania odprawy celnej mogą wpływać m.in. takie kwestie jak miejsce odprawy, rodzaj towaru, czy droga którą odbywa się transport (lądowa, morska, przesyłka pocztowa lub kurierska, kolej). Wśród najczęściej świadczonych przez agencje celne usług można wymienić:

  • Rejestracja EORI
  • Zgłoszenie elektroniczne do procedury dopuszczenie do obrotu w systemie AIS / dokument SAD
  • Zgłoszenie elektroniczne do procedury wywozu w systemie AES
  • Wystawienie świadectw pochodzenia, EUR.1, ATR
  • Wystawienie T1, T2
  • Wypełnienie i zgłoszenie elektroniczne karnetu TIR
  • Organizacja kontroli organów nadzoru rynku (WIJHARS, SANEPID, PIORIN)
  • Uczestnictwo przy rewizji celnej
  • Wystawienie deklaracji czasowego składowania

Wymienione tutaj usługi zostaną krótko scharakteryzowane poniżej.

Rejestracja EORI

Jedną z podstawowych kwestii na początku przygody z importem lub eksportem towarów jest załatwienie numeru EORI. W ogóle niemożliwa będzie jakakolwiek odprawa celna w przypadku firmy która go nie posiada. Rejestracja EORI przez agencję celną to najprostszy i najszybszy sposób na spełnienie tej formalności. Koszt wynosi przeciętnie ok 100 zł. Na szczęście jest to czynność jednorazowa i nie stanowi dużego obciążenia dla przedsiębiorcy.

Więcej o EORI

Rejestracja EORI w agencji celnej WER-SAD

Dopuszczenie do obrotu – PZC lub dokument SAD

Dopuszczenie do obrotu to najpowszechniejsza procedura celna związana z przywozem towaru. Potocznie określana jako import, umożliwia legalny handel czy użytkowanie sprowadzonego towaru na terenie UE. Usługa agencji celnej w tym przypadku wiąże się z przygotowaniem i przesłaniem odpowiedniego komunikatu do systemu AIS. Niekiedy jeszcze zgłoszenia dokonuje się na papierowym dokumencie SAD. Ta forma ma jednak zastosowanie coraz rzadziej – np. czasem w przypadku odpraw przesyłek pocztowych. Efektem dokonania zgłoszenia celnego do dopuszczenia do obrotu jest otrzymanie przez importera dokumentu PZC po opłaceniu należności celno-podatkowych. Możliwe jest też złożenie przez agencję celną zabezpieczenia w imieniu importera co pozwala mu odroczyć o kilka dni płatność i usprawnia procedurę.

Cena usługi waha się w granicach 120-250 PLN w zależności od miejsca odprawy czy stopnia jej skomplikowania. Przeważnie płatne są również dodatkowe pozycje (kody celne) na zgłoszeniu – np. 5-10 PLN za pozycję. Również skorzystanie ze wspomnianego wyżej zabezpieczenia wiąże się z opłatami. Może to być procent (np. 0,5-1,0) od kwoty należności lub stała stawka np. 50 zł.

Dopuszczenie do obrotu przesyłki pocztowej z USA, Chin i całego świata – dowiedz się więcej

Procedura wywozu – elektroniczne zgłoszenie celne do AES i komunikat IE599

Zgłoszenie towaru do procedury wywozu w systemie AES to najważniejsza usługa dla firm wysyłających swoje towary do krajów trzecich. Już niebawem przed problemem dokonywania regularnych zgłoszeń eksportowych stanie wiele przedsiębiorstw, które obecnie bez żadnych formalności wysyłają swoje towary do Anglii.

Dokonanie zgłoszenia wywozowego do AES przez agencję celną umożliwia uzyskanie komunikatu IE599, czyli potwierdzenia wywozu. Należy jednak wiedzieć, że aby otrzymać ten komunikat, towar musi fizycznie opuścić terytorium UE. Agencja celna zgłaszając towar do tej procedury może jedynie przekazać eksporterowi tzw. dokument EAD (EX) posiadający nr MRN. Wraz z tym dokumentem towar powinien zjawić się na granicy Unii. Dopiero wtedy graniczny urząd wyprowadzenia przesyła zwrotny komunikat na podstawie którego generowane jest potwierdzenie wywozu IE599.

Agencje celne bardzo różnie wyceniają tą usługę. Zwykle to koszt w przedziale 120-200 PLN za zgłoszenie plus ewentualne dopłaty za pozycję CN. Należy być czujnym w przypadku gdy agencje traktują przesłanie komunikatu IE599 jako oddzielną usługę i pobierają za to dodatkową opłatę. Służy to sztucznemu podniesieniu ceny usługi przez wykorzystanie niewiedzy eksportera. Jak już wspomniałem agencja celna nie ma wpływu na wygenerowanie potwierdzenia wywozu, a jest ono zwieńczeniem całego procesu – łącznie z transportem poza granicę.

Zdalne odprawy eksportowe przesyłek – cały kraj

Wystawienie świadectwa pochodzenia, EUR.1, ATR

Dokonując eksportu do krajów z którymi UE podpisała umowy o wolnym handlu, musisz liczyć się z koniecznością wystawienia świadectwa EUR.1 potwierdzającego preferencyjne pochodzenie towaru. Ma to miejsce w przypadku wysyłek m.in. do Ukrainy, Szwajcarii, Norwegii czy Serbii. Natomiast w przypadku wymiany z Turcją oprócz EUR.1 często wymagany przez kontrahenta jest certyfikat ATR. Dzięki tym dokumentom importer w swoim kraju skorzysta z obniżonych lub zerowych stawek celnych. Natomiast jego brak lub błędy w dokumencie, może narazić odbiorcę na konieczność zapłaty cła.

Agencje celne świadczą usługę wypełnienia i zalegalizowania świadectw tego rodzaju. Ponadto pomagają skompletować niezbędną dokumentację oraz udzielają wskazówek jaki dokument będzie odpowiedni dla danej wysyłki. Koszt wystawienia świadectwa może wynosić 50-100 PLN.

Warto jednak wiedzieć, że bardzo często wystawienie tego rodzaju certyfikatów można zastąpić poprzez sporządzenie odpowiednich oświadczeń na dokumentach handlowych. Jest to tzw. deklaracja na fakturze i czasem to wręcz jedyna dostępna forma dokumentowania preferencyjnego pochodzenia. Więcej na ten temat w osobnym artykule.

Procedura tranzytu – wystawienie T1, T2, karnet TIR

Wystawienie T1 pozwala na legalny przewóz importowanego, nieunijnego towaru, z granicy UE do miejsca odprawy ostatecznej na terenie kraju lub np. do składu celnego. To zwykle pierwszy krok jaki należy wykonać gdy towar pojawia się po unijnej stronie. Często organizacja odprawy przekazowej odbywa się na zlecenie spedytora lub przewoźnika wiozącego towar. Wystawienie T1 wymaga, aby agencja celna udzieliła swojej gwarancji z tytułu mogących powstać należności celno-podatkowych. Gwarancja jest zwalniana dopiero w momencie gdy tranzyt zostanie poprawnie zamknięty w Urzędzie Celnym przeznaczenia. Stąd też agencje celne wymagają często podpisania specjalnych umów i udzielenia stosownych poręczeń aby się zabezpieczyć przed ewentualnymi nieprawidłowościami. Nie wszystkie agencje celne taką usługę w ogóle świadczą.

Cena wystawienia T1 zależy głównie od rodzaju i wartości towaru. Im jest droższy i im wyższa stawka celna, tym wyższa kwota gwarancji. Ponadto niektóre towary obarczone są zwiększonym ryzykiem (np. wyroby akcyzowe) i wymagają indywidualnych ustaleń. Jednakże standardowo cena usługi waha się w przedziale 100-200 zł za zgłoszenie.

O ile wystawienie T1 najczęściej ma zastosowanie przy imporcie lub powrotnym wywozie towarów nieunijnych to w przypadku eksportu możemy spotkać się z dokumentem T2 lub karnetem TIR. W skrócie te dwa dokumenty mają na celu usprawnienie i uproszczenie procesu przekraczania granic celnych w trakcie tranzytu między krajem eksportu i przeznaczenia. Wybór między T2 a karnetem TIR zależy przede wszystkim od kraju przeznaczenia towaru. Znaczenie tych procedur prawdopodobnie znacznie wzrośnie po wyjściu Anglii z UE.

Zgłoszenie do WIJHARS / SANEPID w celu uzyskania świadectw.

W przypadku niektórych kategorii towarów niezbędne jest przeprowadzenie badań przez właściwe służby przed ich dopuszczeniem do obrotu. Dotyczy to najczęściej artykułów rolnych, spożywczych, czy mających kontakt z żywnością. W tym celu agencja celna może w imieniu mocodawcy złożyć wniosek o przeprowadzenie kontroli do właściwych inspektoratów. Ponadto agent celny może uczestniczyć w przeprowadzanej kontroli dzięki czemu nie jest potrzebna obecność importera. Koszt takiej usługi to przeważnie 50-100 zł za zgłoszenie i wymaga dodatkowego upoważnienia dla agencji celnej.

Deklaracja czasowego składowania

Niekiedy zdarza się, że towar już po przybyciu do Oddziału Celnego przeznaczenia nie może zostać od razu dopuszczony do obrotu. Może to nastąpić np. na skutek braku wspomnianych wyżej świadectw WIJHARS, SANEPID lub innych dokumentów które nie zostały wystawione lub załączone do przesyłki. W takim wypadku, aby spełnić warunki do objęcia towaru dopuszczeniem do obrotu, należy najpierw złożyć towar w tzw. magazynie czasowego składowania lub miejscu uznanym. W tym celu agencja celna wystawia tzw. deklarację czasowego składowania. Następnie powiadamia się stosowne służby, które dokonują kontroli danego towaru we wskazanym miejscu i wystawiają właściwe świadectwo. Dzięki tej usłudze możliwe jest rozładowanie towaru np. w magazynie firmy bez przetrzymywania środka transportu na którym przyjechał do momentu spełnienia wymagań formalnych. Cena deklaracji skróconej oscyluje w granicach 50-100 zł, ale możliwość wykonania zależy od dostępność magazynu. Należy liczyć się też z kosztem samego magazynowania jeśli importer zamierza skorzystać z wynajętej usługowo przestrzeni.

W niektórych przypadkach objęcie towarów czasowym składowaniem jest stosowane czysto ze względów logistycznych przez firmy spedycyjne. Zwykle za taką usługę klienci nie są dodatkowo obciążani.

Pozostałe usługi

Wymienione wyżej usługi to jeszcze nie wszystko co mogą zaoferować agencje celne. Bardziej skomplikowane operacje handlowe wymagają niekiedy zastosowania tzw. procedur specjalnych. Mowa tu o uszlachetnianiu czynnym lub biernym oraz odprawie czasowej. Ponadto niektóre firmy umożliwiają skorzystanie ze składu celnego. Wycena tego typu ofert często ma charakter indywidualny gdyż wiąże się np. z różnym stopniem skomplikowania.

Należy też zwrócić uwagę, że agencja celna może pomóc również w przypadku wymiany handlowej z krajami UE. Ma to miejsce w przypadku zgłoszeń INTRASTAT, czyli realizacji obowiązku sprawozdawczości dla firm, które przekraczają pewien próg obrotów w wymianie wewnątrzwspólnotowej.

Którą agencję celną wybrać?

Na rynku dostępnych jest obecnie wiele firm oferujących mniej lub bardziej kompleksową obsługę celną. Wszystkie duże firmy spedycyjne i tzw. operatorzy logistyczni umożliwiają skorzystanie z usług własnych agencji. Często jednak takie firmy dosyć drogo wyceniają swoją ofertę, będąc przy tym mało elastyczne. Zwykle mają również dużo większe wymagania jeśli chodzi o formalności jakie klienci muszą spełnić aby skorzystać z ich usług. Związane to jest z rozbudowanymi procedurami wewnętrznymi do jakich muszą stosować się pracujący w nich agenci celni. „Duże” agencje celne mogą jednak za to zaoferować większe kwoty zabezpieczeń czy gwarancji celnych niż mniejsze podmioty.

Małe, lokalne agencje celne często mają atut w postaci bardzo doświadczonej kadry. Zwykle takie biura prowadzone są przez osoby obecne od wielu lat w branży, dla których każdy klient ma znaczenie. Przedsiębiorcy mogą liczyć na indywidualne podejście i nawiązanie bliższej relacji biznesowej, stąd możliwe są bardzo specyficzne ustalenia co do usług i ich cen – korzystne dla obu stron.

O ile jeszcze kilka lat temu duże agencje celne miały przewagę jeśli chodzi o posiadanie wielu oddziałów w różnych miejscach kraju, to obecnie ten argument stracił na znaczeniu z powodu rozwoju celnych systemów informatycznych oraz powstania tzw. siatki CUDO. W praktyce, teraz każda agencja celna może z nielicznymi wyjątkami zdalnie dokonać zgłoszenia w każdym oddziale celnym w kraju i do każdej procedury celnej.

Oczywiście zachęcamy do skorzystania z naszej oferty w tym zakresie.

Agencja Celna WER-SAD Lublin – zapraszamy do kontaktu

Czym jest agencja celna? Dostępne usługi i koszty obsługi celnej.
Tagged on: